ДМКА – MYONLINEPORN.COM

Инструкции за уведомяване за нарушаване на авторски права

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт (MyOnlinePorn.com). Тези инструкции за уведомяване за нарушаване на авторски права са предназначени само за искове, свързани с авторските права. Ако имате някакви коментари, въпроси, притеснения или проблеми, свързани със злоупотреба, тормоз, неподходящо съдържание или проблеми с поверителността, моля, свържете се с нас.

 

Използвайки MyOnlinePorn.com, Вие се съгласявате, че сте се консултирали с адвокат по свой избор и за своя сметка, за да разберете напълно всички свои законни права и задължения в резултат на използването на Уебсайта и тези Инструкции за уведомяване за нарушаване на авторските права.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно 17 U.S.C. § 512(f), ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО ЗНАЕ, ЧЕ МАТЕРИАЛЪТ ИЛИ ДЕЙНОСТТА МУ СА НАРУШЕНИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНО НА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ. НЕ ПРАВЕТЕ ФАЛШИВИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА.

 

Ако желаете да се запознаете с пълния текст на Закона за авторското право в цифровото хилядолетие („DMCA“), можете да кликнете ТУК или ако желаете да се запознаете с меморандум, обобщаващ всеки дял от DMCA, можете да кликнете ТУК. Информацията, съдържаща се в гореспоменатите свързани уебстраници, е само за ваше удобство и ние не даваме никакви обещания или изявления, свързани със съдържащата се в тях информация, включително нейната точност.

 

Съгласно 17 U.S.C. §512(k)(1) от DMCA, MyOnlinePorn.com е „Доставчик на услуги“ и има право на определени защити, обикновено наричани разпоредбите на „Safe Harbor“.

 

Иск за нарушение –

 

Ако смятате, че някой е публикувал материали, които нарушават авторските ви права, уведомление за твърдяно нарушение на авторските права трябва да ни бъде изпратено по електронна или обикновена поща и трябва да включва следната информация (списъкът по-долу идва по същество директно от закона 17 U.S.C. §512(c)(3); ако не разбирате езика, моля, потърсете независим правен съвет):

 

Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено;

идентификация на произведението, за което се твърди, че е нарушено, или, ако едно уведомление обхваща няколко произведения, защитени с авторско право, в един онлайн сайт, представителен списък на тези произведения в този сайт;

Идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на дейност, нарушаваща авторското право, и който трябва да бъде премахнат или достъпът до него да бъде забранен, както и информация, която е достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да открие материала;

информация, която е достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да се свърже със страната жалбоподател, като например адрес, телефонен номер и, ако има такъв, адрес на електронна поща, на който може да се осъществи връзка със страната жалбоподател;

изявление, че страната, подала жалбата, има добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, по който е подадена жалбата, не е разрешено от собственика на авторските права, от неговия представител или от закона;

декларация, че информацията в уведомлението е точна, и под страх от лъжесвидетелстване, че страната жалбоподател е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено;

 

Моля, изпратете вашия иск за нарушение на: maurice@myonlineporn.com

 

Неподаването на уведомления за нарушаване на авторските права, както е описано по-горе, няма да доведе до никакво правно уведомление или действие от страна на екипа на MyOnlinePorn.com.

 

Претенция за нарушаване на права Контранотификация –

 

Ако сте получили Уведомление за нарушение на авторските права и смятате, че материалът, който сте поставили онлайн и който е бил премахнат след жалба за нарушение, всъщност не е нарушение, можете да подадете контрауведомление. 17 U.S.C. §512 (g)(3) изисква, за да бъде валидно, насрещното уведомление трябва да бъде писмено и адресирано до посочения от нас агент (посочен по-горе) и трябва да съдържа следната информация (списъкът по-долу идва директно от закона; ако не разбирате езика, моля, потърсете независим съвет):

 

Идентифициране на конкретните URL адреси на материалите, които MyOnlinePorn.com е премахнал или до които MyOnlinePorn.com е забранил достъпа;

Вашето пълно име, адрес, телефонен номер и имейл адрес

Изявлението: „Съгласен съм с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за района, в който се намира моят адрес, или ако адресът ми е извън Съединените щати, съдебния район, в който се намира уебсайтът, и ще приемам връчване на съдебни документи от ищеца“;

Изявлението: „Заклевам се под наказанието за лъжесвидетелстване, че имам добросъвестно убеждение, че материалът е бил премахнат или деактивиран в резултат на грешка или неправилно идентифициране на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран“; и

Подпис. Ще бъде приет сканиран физически подпис или валиден електронен подпис.

Определеният от нас агент ще представи вашето насрещно уведомление на страната, подала жалбата. След като Вашето насрещно уведомление бъде връчено, MyOnlinePorn.com, има право съгласно разпоредбите на 17 U.S.C. §512 да възстанови премахнатия материал в срок не по-кратък от 10 и не по-дълъг от 14 работни дни, освен ако Страната жалбоподател не ни уведоми, че е завела дело, с което иска съдебна заповед за въздържане на Вас, абоната, от извършване на дейност, нарушаваща авторските права, свързана с материала в системата или мрежата на MyOnlinePorn.com.

 

Моля, имайте предвид, че когато препращаме насрещното уведомление на Страната жалбоподател, то включва Вашата лична информация. С изпращането на насрещно уведомление Вие се съгласявате информацията Ви да бъде разкрита по този начин.

 

MyOnlinePorn.com не е длъжен да отговаря на насрещни уведомления, които не отговарят на горепосочените изисквания.

 

Претенция за нарушение на права Оттегляния –

 

В случай че след като подадете Уведомление за нарушение на авторските права, осъзнаете, че или сте посочили неправилно съдържание, или не сте спазили изискванията на DMCA, или че просто сте променили мнението си, можете да оттеглите Уведомлението си за нарушение на авторските права, като ни изпратите Уведомление за оттегляне с всички изброени по-долу документи:

 

Изявление, в което посочвате, че оттегляте Уведомлението си за нарушаване на авторските права;

пълния и конкретен URL адрес на въпросния материал;

електронен подпис; и

копие от оригиналното уведомление за нарушение на авторските права.

Повтарящи се нарушители –

 

MyOnlinePorn.com прекратява акаунта(ите) на всеки повтарящ се нарушител на авторски права, когато това е уместно, и поддържа Политика за повтарящи се нарушители съгласно 17 U.S.C. § 512(i).

 

* * *

 

Настоящите инструкции за уведомяване за нарушаване на авторските права могат да бъдат и ще бъдат променяни периодично и без предизвестие. Вие носите пълната отговорност за редовното преглеждане на тези Инструкции за уведомяване за нарушаване на авторските права.