Zverejnenie inzerenta

Aby sme mohli myonlineporn.com udržiavať ako bezplatný online zdroj, môžeme dostávať poplatky za reklamu a odporúčanie, keď si niečo kúpite prostredníctvom odkazov uvedených na tejto webovej stránke. Tieto poplatky môžu ovplyvniť recenzie, umiestnenie a viditeľnosť akejkoľvek webovej stránky uvedenej na myonlineporn.com.

 

Je dôležité si uvedomiť, že neuvádzame všetky produkty alebo webové stránky pre dospelých dostupné na trhu a zoznamy na tejto webovej lokalite by sa nemali interpretovať ako schválenie. Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedených vyhláseniach o odmietnutí zodpovednosti a na nasledujúcich stránkach: „Podmienky používania, „Zásady používania súborov cookie“ a „Zásady ochrany osobných údajov.

 

Veková požiadavka: Veková požiadavka: Veková požiadavka: Veková požiadavka: 1: Návštevníci stránky myonlineporn.com musia byť starší ako 18 rokov. Výslovne platí, že neplnoletým osobám nie je povolené používať naše webové stránky ani na ne pristupovať. Vyhradzujeme si právo požadovať od každého používateľa doklad o veku a odmietnuť prístup každému používateľovi, ktorý túto požiadavku nespĺňa.

 

Rodičovská kontrola, filtrovanie a označenie RTA: Myonlineporn.com sa zaväzuje zabrániť maloletým v prístupe k nevhodnému obsahu. Na posilnenie tohto záväzku je naša webová lokalita označená štítkom Restricted To Adults (RTA), čo je uznávaný systém, ktorý pomáha rodičom a opatrovníkom obmedziť prístup k obsahu nevhodnému pre daný vek. Rodičom alebo opatrovníkom, ktorí majú obavy z prístupu neplnoletých osôb k stránke myonlineporn.com alebo k stránkam, ktoré sú na nej preskúmané, sa dôrazne odporúča, aby na obmedzenie prístupu používali softvér rodičovskej kontroly, služby alebo systémy filtrovania, ktoré rozpoznávajú označenie RTA.

 

Upozornenie na fiktívne osoby: Chceli by sme zdôrazniť, že postava „Maurice“ zobrazená v našich recenziách je úplne fiktívna a nemala by sa zamieňať za skutočnú osobu. Upozorňujeme, že recenzie a názory vyjadrené na stránke myonlineporn sú prezentované fiktívnym spôsobom a nemali by sa brať doslovne. Je veľmi dôležité pochopiť, že „Maurice“‚ je fiktívna postava vytvorená na zábavné účely.

 

Rozmanitosť obsahu a spätná väzba: Ceníme si rozmanitosť a snažíme sa v našich recenziách poskytovať širokú škálu pohľadov. Chápeme však, že humor môže byť subjektívny, a ak narazíte na urážlivý vtip alebo iné problémy, úprimne sa ospravedlňujeme a vyzývame vás, aby ste nám poskytli spätnú väzbu. Vaše cenné podnety nám pomáhajú zlepšovať náš obsah a zabezpečujú príjemnejší zážitok pre všetkých používateľov.

 

Autentickosť recenzie: Recenzie na myonlineporn.com predstavujú subjektívne názory ich autorov. Nemali by sa považovať za konečné hodnotenia diskutovaných webových stránok. Názory a stanoviská vyjadrené na tejto platforme sú výlučne názormi ich autorov.

 

Vysvetlenie k schváleniu: Recenzia alebo zmienka o webovej stránke nepredstavuje schválenie všetkého obsahu, činností alebo politík uvedenej stránky.

 

Aktualizácie a chyby: Hoci sa snažíme poskytovať presné a včasné informácie, obsah recenzovaných webových lokalít sa môže po našom posúdení zmeniť alebo sa v ňom môžu vyskytnúť neúmyselné nepresnosti. Nezaručujeme úplnosť, presnosť ani spoľahlivosť akýchkoľvek prezentovaných informácií.

 

Lokalizácia a geograficky blokovaný obsah: Používatelia by si mali byť vedomí, že niektoré hodnotené webové stránky na myonlineporn.com môžu používať geografické obmedzenia. Prístupnosť a dostupnosť obsahu sa tak môže líšiť v závislosti od geografickej polohy používateľa. Nad týmito geo-obmedzeniami nemáme kontrolu a je nevyhnutné, aby boli používatelia informovaní o tom, že ich skúsenosti s recenzovanou webovou stránkou sa môžu líšiť v závislosti od ich polohy. Pre používateľov, ktorí sa stretávajú s geografickými obmedzeniami a zvažujú použitie virtuálnej súkromnej siete (VPN) na obídenie týchto obmedzení. Pred použitím siete VPN je však nevyhnutné oboznámiť sa s podmienkami konkrétnej lokality, pretože niektoré lokality môžu používanie siete VPN zakazovať. Vždy si skontrolujte podmienky používania alebo sekciu často kladených otázok konkrétnej webovej lokality, kde nájdete podrobné informácie o geografických obmedzeniach obsahu a ich postoji k používaniu VPN.

 

Vysvetlenie k hosťovaniu obsahu a výmene odkazov: Myonlineporn.com nehostí, neponúka ani neodkazuje na žiadny explicitný obsah pre dospelých priamo na našej webovej lokalite. Sme online platforma, ktorá poskytuje recenzie a informácie o rôznych webových stránkach pre dospelých len na informačné účely. Nevlastníme žiadnu z recenzovaných pornografických stránok uvedených na myonlineporn.com. Našou hlavnou úlohou je poskytovať komplexné recenzie webových stránok a pomáhať používateľom pri informovanom rozhodovaní o výbere online zábavy pre dospelých.

 

Autentickosť obsahu a overenie veku: Predpokladá sa, že všetci producenti obsahu a platformy preskúmané na myonlineporn.com dodržiavajú procesy overovania veku a obsahu v súlade s medzinárodnými zákonmi. Nemôžeme však zaručiť ani overiť vek všetkých osôb zobrazených v obsahu z externých webových stránok.

 

Spravodlivé používanie snímok obrazovky: Môžeme automaticky zachytiť a zahrnúť snímky obrazovky webových stránok recenzovaných na myonlineporn.com na ilustračné účely v našich recenziách, ako napríklad jeden snímok domovskej stránky. Tieto snímky obrazovky sú automaticky generované s cieľom ponúknuť vizuálny kontext a zlepšiť pochopenie rozhrania alebo funkcií webovej lokality zo strany používateľa. Zaviedli sme automatické filtre a kontroly, aby sme podľa našich najlepších technologických možností zabezpečili, že zahrnuté snímky obrazovky neobsahujú nezákonný alebo zakázaný obsah. Vzhľadom na dynamickú povahu webových stránok však nemusíme presne zachytiť všetky zmeny alebo obsah. Všetky práva na pôvodný obsah vrátane snímok obrazovky patria príslušným tvorcom alebo vlastníkom obsahu. Použitie takýchto snímok obrazovky v našich recenziách má za cieľ poskytnúť vizuálny kontext a nemalo by sa interpretovať ako nárok na vlastníctvo alebo podporu. Ak sa domnievate, že snímka obrazovky porušuje akékoľvek zákony alebo predpisy, bezodkladne nás o tom informujte a my to prešetríme a v prípade potreby snímku obrazovky odstránime a aktualizujeme tak, aby bola v súlade so zákonnými požiadavkami.

 

Nahlasovanie obáv a problémov s obsahom: Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami alebo obavami týkajúcimi sa obsahu, ktorý sa nachádza na niektorej z kontrolovaných pornografických stránok uvedených na myonlineporn.com, odporúčame vám, aby ste podnikli príslušné kroky. Existuje viacero spôsobov, ako takéto problémy nahlásiť:

 

  1. Kontaktujte priamo príslušného majiteľa stránky: Môžete sa obrátiť na majiteľa alebo správcu konkrétnej webovej lokality. Môžu riešiť akékoľvek obavy týkajúce sa obsahu, porušenia autorských práv alebo iných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  2. Obráťte sa na ich hostingovú spoločnosť alebo registrátora domény: V prípade závažných porušení alebo porušenia autorských práv môže byť vhodné nahlásiť problém hostingovej spoločnosti alebo registrátorovi domény webovej lokality. Majú zavedené postupy na riešenie takýchto záležitostí.
  3. Nahláste problém nám: Ak chcete problém nahlásiť priamo nám, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu. Oceňujeme vašu pomoc pri zachovaní integrity našich recenzií a zabezpečení bezpečného prehliadania pre našich používateľov.

 

Rozsah zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti za obsah: Upozorňujeme, že hlavnou zodpovednosťou myonlineporn je poskytovať komplexné recenzie webových stránok a pomáhať používateľom pri informovanom rozhodovaní o výbere online zábavy pre dospelých. Chceme však jasne uviesť, že nemôžeme riešiť obavy týkajúce sa konkrétneho obsahu, ktorý sa nachádza na externých webových stránkach. Našou úlohou je výlučne preskúmavať tieto webové stránky a poskytovať o nich informácie a nemáme kontrolu nad ich obsahom, činnosťou ani prípadnými právnymi problémami, ktoré môžu vzniknúť.

 

Obmedzenia týkajúce sa zabezpečenia obsahu a zodpovednosti používateľa: Chceme zdôrazniť, že nemôžeme zaručiť zákonnosť, presnosť alebo bezpečnosť obsahu, ktorý sa nachádza na externých webových stránkach. Vzhľadom na obrovské množstvo dostupného a novo pridávaného obsahu nie je v našich silách monitorovať všetky materiály z hľadiska možného porušenia predpisov. Spoliehame sa na hlásenia používateľov, ktoré nám pomáhajú zachovať integritu našich recenzií a zabezpečiť bezpečné a príjemné prehliadanie pre našich používateľov.

 

Hoci sa snažíme, aby bol myonlineporn pre používateľov bezpečným miestom, musíme zdôrazniť, že nemôžeme poskytnúť absolútnu istotu. Je dôležité, aby ste pri prístupe na recenzované webové stránky a ich používaní postupovali podľa vlastného uváženia a úsudku. Používatelia sú zodpovední za dodržiavanie platných zákonov a predpisov, ako aj za zaistenie vlastnej bezpečnosti a ochrany pri interakcii s webovými stránkami tretích strán.

 

Interakcie s tretími stranami a externé odkazy: Vynakladáme maximálne úsilie na zachovanie integrity našich webových stránok a na poskytovanie presných a spoľahlivých informácií. Chceme však jasne uviesť, že myonlineporn.com nezodpovedá za konanie, obsah alebo akékoľvek právne problémy, ktoré môžu vzniknúť z vašich interakcií s webovými stránkami tretích strán. Používatelia preberajú plnú zodpovednosť za svoje vlastné činy a dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prístupu na recenzované webové stránky a ich používania.

 

Okrem toho by sme radi objasnili, že myonlineporn nezodpovedá za žiadne externé odkazy, partnerské odkazy ani reklamy, ktoré sa nachádzajú na recenzovaných pornografických stránkach uvedených na našej platforme. Tieto odkazy a reklamy prevádzkujú a kontrolujú ich príslušní vlastníci webových stránok a inzerenti. Neschvaľujeme ani nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, činmi alebo politikou týchto externých webových stránok alebo ich pridružených subjektov. Používatelia by mali byť pri prístupe na tieto externé odkazy a pri interakcii s akýmkoľvek súvisiacim obsahom alebo reklamami opatrní a obozretní.

 

Etická spotreba: Odporúčame používateľom, aby k zábave pre dospelých pristupovali ako zodpovední spotrebitelia. Pirátstvo a neoprávnené zdieľanie poškodzuje tvorcov obsahu a priemyselné odvetvia.

 

Duševné a emocionálne zdravie: Dlhodobá alebo nadmerná konzumácia obsahu pre dospelých môže viesť k potenciálnej závislosti od pornografie, čo môže ovplyvniť duševnú alebo emocionálnu pohodu niektorých jednotlivcov. Odporúčame používateľom, aby si všímali svoje konzumné návyky a vyhľadali poradenstvo alebo konzultáciu, ak sa domnievajú, že si k pornu vytvárajú nezdravý vzťah.

 

Kultúrna citlivosť: Vzhľadom na celosvetovú dostupnosť internetu používateľom pripomíname, že obsah, ktorý je predmetom recenzie alebo diskusie, nemusí byť v súlade s kultúrnymi alebo osobnými názormi a normami každého človeka. Odporúča sa obozretnosť.

 

Etické obavy: Spoločnosť myonlineporn berie na vedomie, že povaha našej webovej stránky môže priťahovať kritiku alebo kontroverzie zo strany rôznych jednotlivcov, skupín alebo aktivistov. Snažíme sa zachovať otvorenú a transparentnú platformu pre recenzie obsahu pre dospelých a zároveň dodržiavať právne a etické normy. Uznávame však, že názory sa môžu líšiť a niektorí jednotlivci alebo skupiny môžu mať odlišné názory na určité aspekty našich recenzií.

 

Zaväzujeme sa viesť konštruktívny dialóg a riešiť problémy úctivým a profesionálnym spôsobom. Odporúčame používateľom a návštevníkom, aby sa na nás priamo obrátili s akýmikoľvek otázkami, spätnou väzbou alebo kritikou. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme odpovedali promptne a transparentne.

 

Spory a ich riešenie: V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z obsahu na myonlineporn.com uprednostňujeme priateľské riešenie a sme otvorení dialógu, mediácii a iným nesúdnym metódam riešenia sporov.

 

Ochrana integrity značky a právneho postavenia: Chápeme, že myonlineporn.com môže priťahovať rôzne názory a reakcie. Hoci rešpektujeme slobodu prejavu a konštruktívnu kritiku, nebudeme tolerovať žiadne pokusy o poškodenie našej platformy, reputácie alebo značky prostredníctvom nepravdivých vyhlásení, dezinformácií alebo zlých úmyslov. Náš špecializovaný právny tím je pripravený podniknúť rázne a rýchle kroky na ochranu našich práv a obhájenie našej povesti proti akýmkoľvek takýmto pokusom. Sme odhodlaní poskytovať našim používateľom bezpečnú a informatívnu platformu a budeme dôrazne brániť svoju pozíciu proti akýmkoľvek falošným obvineniam alebo škodlivým akciám.

 

Práva duševného vlastníctva: Celý obsah vrátane recenzií a značky „myonlineporn.com“ je chránený autorskými právami a nesmie byť reprodukovaný v žiadnej forme bez výslovného súhlasu.

 

Bezpečnostné opatrenia: Hoci na ochranu našich stránok a údajov používame prísne bezpečnostné opatrenia, nemôžeme zaručiť, že naša platforma bude vždy bez vírusov alebo iného škodlivého softvéru. Používatelia by sa mali uistiť, že pri prehliadaní internetu majú aktualizovanú antivírusovú ochranu a ochranu proti škodlivému softvéru.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy: Používaním našej webovej lokality „myonlineporn.com“ a sledovaním akýchkoľvek externých odkazov vrátane externých odkazov, partnerských odkazov alebo reklám, ktoré sa nachádzajú na skúmaných pornografických lokalitách, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za obsah, činnosti alebo akékoľvek právne problémy vyplývajúce z vašej interakcie s webovými lokalitami tretích strán. Akékoľvek interakcie alebo transakcie, do ktorých sa zapojíte s webovými stránkami tretích strán, sú výlučne medzi vami a príslušnou webovou stránkou a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo spory, ktoré môžu vzniknúť. Odporúčame používateľom, aby sa oboznámili s podmienkami používania, zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími relevantnými zásadami externých webových stránok, ktoré navštívia. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a dodržiavanie platných zákonov pri prístupe na webové stránky tretích strán a pri ich využívaní.

 

Obmedzenie zodpovednosti: Spoločnosť myonlineporn.com ani jej spolupracovníci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné alebo následné škody akéhokoľvek druhu v súvislosti so službami, materiálmi a produktmi uvedenými alebo získanými prostredníctvom tejto platformy.

Úprava vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti :Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť naše vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a používateľom odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku, aby boli informovaní o všetkých úpravách.