PODMIENKY POUŽÍVANIA – MYONLINEPORN.COM

Posledná aktualizácia: 2023-05-02

Pred použitím služieb ponúkaných MyOnlinePorn.com si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania („Zmluva“). Táto webová lokalita a názov domény, ako aj akékoľvek ďalšie funkcie, obsah alebo aplikácie, ktoré spoločnosť z času na čas ponúka v súvislosti s nimi (ďalej spoločne len „webová lokalita“), sú vlastnené a prevádzkované spoločnosťou. Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality. Používaním webovej lokality akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania webovej lokality, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou, zásadami ochrany osobných údajov našej spoločnosti uverejnenými na webovej lokalite, ktoré sú do nej začlenené týmto odkazom, a beriete na vedomie, že webová lokalita môže obsahovať zvukové, textové a vizuálne zobrazenia sexuálnej povahy, okrem iného vrátane nahoty, heterosexuálnych a homosexuálnych situácií. Kópiu tejto zmluvy si môžete kedykoľvek vyžiadať tak, že nás kontaktujete.

Táto webová lokalita obsahuje pornografický obsah a smeruje vás na webové lokality obsahujúce pornografický obsah a nie je určená pre maloletých. Na túto webovú lokalitu môžu pristupovať len dospelé osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré dosiahli vek dospelosti vo svojej komunite. Ak nespĺňate túto vekovú požiadavku, nesmiete mať prístup na túto Webovú lokalitu.

ÚVOD

Tím MyOnlinePorn.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť túto Zmluvu zverejnením oznámenia na Webovej lokalite alebo zaslaním oznámenia e-mailom alebo poštou. Ste zodpovední za preskúmanie a oboznámenie sa so všetkými takýmito úpravami. Takéto úpravy sú účinné po prvom zverejnení alebo oznámení a používanie webovej lokality alebo akýchkoľvek služieb z vašej strany po takomto zverejnení alebo oznámení predstavuje váš súhlas s podmienkami tejto zmluvy v upravenom znení. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne kontrolovať túto zmluvu, aby ste sa uistili, že ste informovaní o všetkých zmenách. Táto zmluva spolu so zásadami ochrany osobných údajov na webovej lokalite a akýmikoľvek inými právnymi upozorneniami uverejnenými na MyOnlinePorn.com predstavuje úplnú dohodu medzi vami a tímom MyOnlinePorn.com týkajúcu sa MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com poskytuje kompletný zdroj informácií pre používateľov hľadajúcich pornografiu na internete. Na MyOnlinePorn.com ponúkame recenzie webových stránok obsahujúcich pornografický obsah a špeciálne zľavy pre vybrané pornografické webové stránky. MyOnlinePorn.com a webové stránky, ktoré recenzujeme, obsahujú grafické zobrazenia nahoty, jazyk pre dospelých a opisy explicitných sexuálnych aktivít vrátane heterosexuálnych, bisexuálnych, homosexuálnych a transsexuálnych situácií sexuálnej povahy. Hoci je prístup na MyOnlinePorn.com bezplatný a nevyžaduje sa žiadna registrácia (okrem webmasterov), MyOnlinePorn.com sa ponúka a je dostupný len dospelým osobám vo veku najmenej 18 rokov, ktoré dosiahli vek dospelosti vo svojej komunite.

MyOnlinePorn.com, recenzie a odkazy ponúkame len na informačné účely. Prístupom na túto webovú lokalitu beriete na vedomie, že každá recenzia predstavuje len názor recenzenta a že by ste sa nemali spoliehať na MyOnlinePorn.com alebo recenzie ako na radu akejkoľvek povahy. Nenesieme zodpovednosť za konanie, rozhodnutia alebo iné správanie, ktoré urobíte alebo neurobíte na základe MyOnlinePorn.com alebo recenzií obsiahnutých na MyOnlinePorn.com. Recenzie a iné materiály na MyOnlinePorn.com môžu byť zastarané a my sa nezaväzujeme ich aktualizovať. Nie všetky webové stránky uvedené na MyOnlinePorn.com môžu byť v čase ich zobrazenia dostupné. Pri spoliehaní sa na obsah MyOnlinePorn.com konáte na vlastné riziko.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov MyOnlinePorn.com (vrátane mobilnej verzie), či už ste „návštevník“, „používateľ“ alebo „webmaster“. Prístupom k akejkoľvek časti MyOnlinePorn.com tieto podmienky prijímate. Ak s týmito podmienkami nechcete súhlasiť, nesmiete na MyOnlinePorn.com pristupovať. Ak porušíte tieto podmienky, môžeme vám zrušiť licenciu na prístup na MyOnlinePorn.com.

Tieto podmienky môžeme zmeniť pri jednej alebo viacerých príležitostiach aktualizáciou tejto webovej stránky. V hornej časti podmienok sa dozviete, kedy sme ich naposledy aktualizovali. Zmeny nadobudnú účinnosť v deň „poslednej aktualizácie“ uvedený v hornej časti tejto webovej stránky. Zmeny nebudú platiť so spätnou platnosťou. Aj keď sa vás budeme snažiť upozorniť, keď zmeníme tieto podmienky, mali by ste často kontrolovať túto webovú stránku, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách. Ak so zmenami nesúhlasíte, musíte ukončiť prístup na stránku MyOnlinePorn.com. Váš ďalší prístup na MyOnlinePorn.com po zverejnení zmien týchto podmienok znamená, že so zmenami súhlasíte.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok alebo akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa MyOnlinePorn.com, pošlite nám e-mail na adresu maurice@myonlineporn.com a my sa vám pokúsime odpovedať do konca nasledujúceho pracovného dňa.

ZÁBAVA PRE DOSPELÝCH A POŽIADAVKY NA OPRÁVNENOSŤ

MyOnlinePorn.com obsahuje necenzurovaný sexuálne explicitný materiál nevhodný pre maloletých. MyOnlinePorn.com je ponúkaný a dostupný len pre dospelých (1), ktorí dosiahli vek aspoň 18 rokov a (2) ktorí dosiahli vek dospelosti vo svojej komunite, môžu mať prístup na MyOnlinePorn.com. Ak nespĺňate tieto vekové požiadavky, nesmiete mať prístup na MyOnlinePorn.com.

PRÍSTUP NA MYONLINEPORN.COM

Prístupom na MyOnlinePorn.com vyhlasujete, že nasledujúce skutočnosti sú pravdivé:

 • Máte najmenej 18 rokov, dosiahli ste vek plnoletosti v mieste svojho bydliska a ste právne spôsobilí súhlasiť s týmito podmienkami;
 • Stesi vedomí, že môžete byť vystavení webovým stránkam z rôznych oblastí, ktoré môžete považovať za urážlivé, obscénne alebo inak nevhodné;
 • (i) ste si vedomí pornografickej povahy obsahu dostupného na webovej lokalite a že vás neuráža obsah zobrazujúci mužov alebo ženy v rôznych sexuálnych situáciách;
 • (ii) ste oboznámení so zákonmi vašej komunity, ktoré ovplyvňujú vaše právo na prístup k pornografickým materiálom vrátane sexuálne explicitného materiálu zobrazujúceho bondage, S/M a iné fetišistické aktivity;
 • (iii) máte zákonné právo na prístup k pornografickým materiálom vrátane sexuálne explicitných materiálov zobrazujúcich bondage, S/M a iné fetišistické aktivity a my máme zákonné právo vám ich sprostredkovať;
 • (iv) Dobrovoľne žiadate o pornografické materiály pre svoje súkromné potešenie;
 • (v) tieto materiály nebudete zdieľať s neplnoletou osobou ani ich inak sprístupňovať neplnoletej osobe;
 • (vi) Beriete na vedomie, že všetky recenzie umiestnené na MyOnlinePorn.com sú len názorom autora;
 • (vii) Beriete na vedomie, že nezodpovedá za obsah akýchkoľvek recenzovaných webových stránok; a
 • (viii) Vstupom na MyOnlinePorn.com zbavujete poskytovateľov, vlastníkov a tvorcov MyOnlinePorn.com akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vzniknúť, vrátane činností, ktoré podniknete na základe akýchkoľvek recenzií, názorov alebo komentárov na MyOnlinePorn.com.

Pod podmienkou, že budete neustále dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy, MyOnlinePorn.com vám týmto udeľuje povolenie používať webovú lokalitu len tak, ako je uvedené v tejto zmluve, a za predpokladu, že:

 1. Vaše povolené používanie stránky MyOnlinePorn.com je výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie;
 2. nebudete kopírovať ani šíriť žiadnu časť MyOnlinePorn.com na žiadnom médiu bez predchádzajúceho písomného povolenia MyOnlinePorn. com;
 3. nebudete meniť ani upravovať žiadnu časť MyOnlinePorn.com inak, ako je výslovne povolené, a to len na takýto výslovný účel;
 4. nesmiete obchádzať, znemožňovať, porušovať alebo sa pokúšať porušovať, alebo inak zasahovať do bezpečnosti alebo integrity MyOnlinePorn.com, do riadneho fungovania MyOnlinePorn.com, do funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu (ako je tento pojem definovaný nižšie), alebo vynucovať obmedzenia používania MyOnlinePorn.com alebo obsahu na ňom, alebo zasahovať do akejkoľvek činnosti vykonávanej na MyOnlinePorn.com; a
 5. nesmiete dešifrovať, dekompilovať, rozoberať ani spätne analyzovať žiadny softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom vytvára súčasť MyOnlinePorn.com.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať ani spúšťať žiadny automatizovaný systém, vrátane, ale bez obmedzenia, „robotov“, „pavúkov“, „offline čítačiek“ atď., ktorý pristupuje k MyOnlinePorn.com spôsobom, ktorý v danom časovom období odošle na servery MyOnlinePorn.com viac správ s požiadavkami, ako môže v rovnakom období primerane vytvoriť jeden človek pomocou bežného webového prehliadača. Súhlasíte s tým, že nebudete zhromažďovať ani zbierať žiadne osobné údaje vrátane názvov účtov od MyOnlinePorn.com, ani používať komunikačné systémy poskytované MyOnlinePorn.com na akékoľvek komerčné účely. MyOnlinePorn.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zablokovať prístup alebo prerušiť poskytovanie služieb porušovateľom a vyšetrovať a podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa vlastného uváženia tímu MyOnlinePorn.com poruší toto ustanovenie, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia vás orgánom činným v trestnom konaní.

ZÁKAZ PRE NEPLNOLETÉ OSOBY

Všetky osoby, ktoré sa objavujú v akomkoľvek vizuálnom zobrazení skutočného alebo simulovaného sexuálne explicitného správania, ktoré sa nachádza na MyOnlinePorn.com, mali v čase vytvorenia zobrazení 18 rokov alebo viac. Uplatňujeme politiku nulovej tolerancie voči pornografickému obsahu s účasťou maloletých a politiku nulovej tolerancie voči pedofilom alebo akejkoľvek pedofilnej činnosti. Na MyOnlinePorn.com povoľujeme len vizuálne médiá dospelých osôb, ktoré s tým súhlasia. Ak v rámci MyOnlinePorn.com uvidíte akékoľvek vizuálne médiá, skutočné alebo simulované, zobrazujúce neplnoleté osoby zapojené do sexuálnej aktivity, nahláste nám to na adresu maurice@myonlineporn.com. K hláseniu priložte všetky príslušné dôkazy vrátane dátumu a času identifikácie. Všetky hlásenia bezodkladne prešetríme a podnikneme príslušné kroky. Plne spolupracujeme so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú detskú pornografiu. Ak máte podozrenie, že sa na nezákonných aktivitách s účasťou maloletých podieľajú aj iné externé webové stránky, nahláste ich na adresu www.asacp.org.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah na MyOnlinePorn.com, vrátane, ale bez obmedzenia, textu, softvéru, skriptov, grafiky, súborov, obrázkov, fotografií, zvukov, hudby, videí, interaktívnych funkcií a podobne (ďalej spoločne len „obsah“) a ochranných známok, servisných značiek a log, ktoré sú v nich obsiahnuté (ďalej len „značky“), sú vo vlastníctve alebo na ne máme licenciu, alebo sa na MyOnlinePorn.com používajú v súlade s ustanoveniami zákona o spravodlivom používaní. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v súvislosti so stránkou MyOnlinePorn.com a Obsahom, ktoré vlastníme alebo na ktoré máme licenciu. Súhlasíte s tým, že nebudete používať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, prekladať, publikovať, vysielať, prenášať, distribuovať, predvádzať, nahrávať, zobrazovať, licencovať, predávať ani inak využívať na akékoľvek iné účely akýkoľvek Obsah vrátane, okrem iného, obrazového, zvukového a vizuálneho obsahu, Značiek alebo iných vlastníckych práv, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve, (i) bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných vlastníkov alebo (ii) akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek právo tretej strany. Ak si stiahnete alebo vytlačíte kópiu obsahu na osobné použitie, musíte zachovať všetky upozornenia na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Spätná väzba

Vyzývame vás, aby ste poskytli spätnú väzbu o stránke MyOnlinePorn.com. Žiadny váš návrh alebo nápad však nebudeme považovať za dôverný a nič v týchto podmienkach neobmedzuje naše právo používať, profitovať, zverejňovať, publikovať alebo inak využívať akúkoľvek spätnú väzbu bez toho, aby sme vám za to zaplatili.

KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV; POLITIKA AUTORSKÝCH PRÁV

MyOnlinePorn.com môže používateľom povoliť uverejňovanie komentárov („komentáre používateľov“). Beriete na vedomie, že MyOnlinePorn.com nezaručuje žiadnu dôvernosť v súvislosti s takýmito komentármi používateľov.

Za svoje vlastné komentáre používateľov a dôsledky ich zverejnenia alebo publikovania nesiete výhradnú zodpovednosť. Súhlasíte s tým, že MyOnlinePorn.com nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek komentármi používateľov, a týmto neodvolateľne zbavujete MyOnlinePorn.com a jej vedúcich pracovníkov a riaditeľov, zamestnancov, agentov, zástupcov a pridružených spoločností akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z komentárov používateľov alebo súvisiacej s nimi alebo ich časťou. Odoslaním komentárov používateľov udeľujete spoločnosti MyOnlinePorn.com licenciu na používanie a iné využívanie takýchto komentárov používateľov na akýkoľvek účel v súvislosti s webovou stránkou a ďalšími súvisiacimi službami spoločnosti MyOnlinePorn.com.

V súvislosti s komentármi používateľov ďalej súhlasíte s tým, že nebudete:

 1. zverejňovať nepravdivé alebo skreslené informácie;
 2. posielať materiály, ktoré sú nezákonné, obscénne, oplzlé, hanlivé, ohováračské, výhražné, pornografické, obťažujúce, nenávistné, rasovo alebo etnicky urážlivé, nadmerne násilné alebo nabádajúce k správaniu, ktoré by sa považovalo za trestný čin, viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti, porušovalo akýkoľvek zákon alebo by bolo inak nevhodné alebo nev hodné;
 3. zverejňovať reklamy alebo výzvy na podnikanie alebo
 4. vydávať sa za inú osobu.

Neschvaľujeme žiadne komentáre používateľov ani názory, odporúčania alebo rady v nich vyjadrené a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s komentármi používateľov.

Vyhradzujeme si právo rozhodnúť, či je Obsah alebo Komentár používateľa nevhodný alebo porušuje túto Zmluvu, okrem iného aj z dôvodu porušenia zákona o duševnom vlastníctve, pornografie, obscénneho alebo hanlivého materiálu alebo nadmernej dĺžky. MyOnlinePorn.com si tiež vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek váš príspevok, alebo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na celú stránku MyOnlinePorn.com alebo jej časť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nenesieme žiadnu zodpovednosť za monitorovanie MyOnlinePorn.com, obsahu alebo komentárov používateľov z hľadiska nevhodného správania, ani za úpravu alebo odstránenie takéhoto správania, obsahu alebo komentárov používateľov z MyOnlinePorn.com.

Hoci aktívne nemonitorujeme Obsah zverejnený na MyOnlinePorn.com, je zásadou nášho tímu (1) zablokovať prístup k Obsahu alebo odstrániť Obsah, o ktorom sa v dobrej viere domnieva, že ide o materiál chránený autorskými právami, ktorý bol nezákonne skopírovaný, zobrazený alebo distribuovaný ktorýmkoľvek z inzerentov, pridružených spoločností, poskytovateľov obsahu, členov alebo používateľov; a (2) prerušiť poskytovanie služieb a odstrániť osoby opakovane porušujúce autorské práva.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

MyOnlinePorn.com môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme. Keď pristupujete na webové stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Odporúčame vám, aby ste si pri odchode z webovej lokality dávali pozor a prečítali si podmienky a zásady ochrany osobných údajov každej webovej lokality tretej strany, ktorú navštívite. MyOnlinePorn.com nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, presnosťou, zásadami ochrany osobných údajov alebo praktikami, ani za názory vyjadrené na webových stránkach tretích strán, a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Okrem toho nebudeme a nemôžeme monitorovať, overovať, cenzurovať ani upravovať obsah žiadnej webovej stránky tretej strany. Používaním stránky MyOnlinePorn.com výslovne zbavujete stránku MyOnlinePorn.com a jej tím akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania akejkoľvek webovej stránky tretej strany.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa my, naši dodávatelia a každý z ich príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov zriekame všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, v súvislosti so stránkou MyOnlinePorn.com a jej používaním, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv. Okrem toho ani my, ani naši dodávatelia, ani žiaden z ich príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia o presnosti alebo úplnosti obsahu MyOnlinePorn.com alebo obsahu akýchkoľvek stránok, na ktoré sa odkazuje na MyOnlinePorn.com, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek (i) chyby, omyly alebo nepresnosti obsahu; (ii) zranenia osôb alebo škody na majetku akejkoľvek povahy, ktoré vyplývajú z vášho prístupu k MyOnlinePorn a jeho používania.com; (iii) akýkoľvek neoprávnený prístup k zabezpečeným serverom a/alebo akýmkoľvek osobným údajom a/alebo finančným informáciám, ktoré sú na nich uložené, alebo ich používanie; (iv) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu na MyOnlinePorn.com alebo z MyOnlinePorn.com; (v) akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone a podobne, ktoré sa môžu prenášať na MyOnlinePorn.com alebo prostredníctvom MyOnlinePorn.com.com akoukoľvek treťou stranou; a/alebo (vi) za akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu zverejneného, odoslaného e-mailom, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom MyOnlinePorn.com. Nezaručujeme, neschvaľujeme, negarantujeme ani nepreberáme zodpovednosť za žiadny produkt alebo službu inzerovanú alebo ponúkanú treťou stranou prostredníctvom MyOnlinePorn.com alebo akejkoľvek webovej stránky, na ktorú vedie hypertextový odkaz, alebo uvedenú v akejkoľvek reklame, a nebudeme stranou ani nijako nezodpovedáme za monitorovanie žiadnej transakcie medzi vami a poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán. Nerobíme žiadne vyhlásenie, že MyOnlinePorn.com je vhodná alebo dostupná na používanie na iných miestach. Tí, ktorí pristupujú alebo používajú MyOnlinePorn.com z iných jurisdikcií, sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov.

INDEMNITY

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a chrániť MyOnlinePorn.com, jej materskú spoločnosť, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, škodami, záväzkami, stratami, zodpovednosťami, nákladmi alebo dlhmi, požiadavkami a výdavkami (vrátane, ale nie výlučne, poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcimi z: (i) vášho používania a prístupu na MyOnlinePorn.com alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý na nej zverejníte; alebo (ii) vášho porušenia akejkoľvek podmienky tejto zmluvy alebo vašich vyhlásení a záruk uvedených vyššie.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V žiadnom prípade nebudeme my, naši dodávatelia ani ich príslušní funkcionári, riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia niesť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, mimoriadne, trestné alebo následné škody vrátane ušlého zisku, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli upozornení na možnosť takýchto škôd. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti platí v maximálnom rozsahu povolenom zákonom v príslušnej jurisdikcii. S výhradou vyššie uvedeného bude naša zodpovednosť voči vám z akéhokoľvek dôvodu obmedzená na sumu, ktorú ste prípadne zaplatili MyOnlinePorn.com za služby MyOnlinePorn.com v súvislosti s MyOnlinePorn.com počas trvania vášho členstva.

POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

Túto zmluvu ani žiadne práva a licencie udelené na základe tejto zmluvy nesmiete previesť ani postúpiť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. My môžeme túto zmluvu a akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce voľne previesť, postúpiť alebo delegovať.

ÚDAJE O ADRESE

maurice@myonlineporn.com