18 U.S.C § 2257 הצהרה

כל בני האדם בפועל המתוארים בתמונות המופיעות באתר זה היו מעל גיל 18 בעת הקלטת התמונות הללו.

 

פטור: תוכן שהופק על ידי צדדים שלישיים

 

מפעילי אתר זה אינם "המפיקים" של כל תיאור של התנהגות מינית ממשית או מדומה אשר עשויה להופיע באתר זה. ליתר דיוק, מפעילי אתר זה מגבילים את טיפולם בתכנים כאמור, ומבצעים רק פעולות של שידור, אחסון, אחזור, אירוח ו/או עיצוב של חומר שעשוי לתאר התנהגות מינית מפורשת, כל החומר המופיע באתר כתוצאה מפעולות שננקטו על ידי משתמשי צד שלישי באתר. כל חלקי האתר המכילים חומר כזה שנוצר על ידי משתמשים נמצאים בשליטת המשתמש הרלוונטי, אשר עבורו ניתן אתר זה כשירות מקוון על ידי מפעיליו. בהתאם ל-18 USC § 2257(h)(2)(B)(v) ו-47 USC § 230(c), מפעילי אתר זה שומרים לעצמם את הזכות למחוק חומרים המופיעים באתר כתוצאה מפעולות שננקטו על ידי משתמשי האתר, אילו חומרים נחשבים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, כמגונים, מגונים, לשון הרע או אינם עולים בקנה אחד עם המדיניות ותנאי השירות של אתר זה.

 

פטור: תוכן שהופק על ידי מפעילי אתרים

 

במידה שתמונות כלשהן מופיעות באתר, שעבורן מפעילי אתר זה עשויים להיחשב כ"מפיק", תמונות אלו פטורות מהדרישות של 18 USC § 2257 ו-28 CFR § 75 עבור אחד או יותר מהדברים הבאים סיבות: (i) התמונות שהופקו אינן מציגות כל התנהגות מינית מפורשת המוגדרת ב-18 USC §§ 2256(2)(A); (ii) התמונות שהופקו אינן מציגות תיאורים של איברי המין או הערווה שנוצרו לאחר 27 ביולי 2006; (iii) התמונות שהופקו אינן מציגות סימולציה של פעילות מינית מפורשת המתרחשת לאחר תאריך התוקף של 18 USC § 2257A; ו/או (iv) התמונות שהופקו נוצרו לפני 3 ביולי 1995.

 

אפוטרופוס ייעודי לרשומות

 

מבלי להגביל בשום אופן את תחולת הפטורים האמורים לעיל, מפעילי אתר זה ייעדו את האפוטרופוס, שכתובתו מופיעה להלן, להיות השומר של הרשומות המקוריות המתוארות ב-18 USC § 2257 ו-28 CFR § 75 עבור כל החומרים המופיעים באתר זה הנכללים בקטגוריות הבאות: (א) חומרים שיווקיים ופרסומיים המכילים תיאורים חזותיים של התנהגות מינית מפורשת בפועל או מדומה, אילו חומרים נרכשו או נוצרו על ידי מפעילי האתר לצורך קידום האתר; או (ii) חומרים שאינם פטורים, כמתואר לעיל.

 

ניתן למצוא את הרישומים הנ"ל ואת האפוטרופוס שלהם במיקום הבא:

maurice@myonlineporn.com